แบบคำร้อง

แบบฟอร์มสำหรับ นทร  โปรดเลือกใช้แบบฟอร์มท้ายนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

-รายงานตัวเมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์
-ขอเปลี่ยนสาขาวิชา
-ขอย้ายสถานศึกษา
-ขอขยายระยะเวลาศึกษา / ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
-ขอศึกษาภาคฤดูร้อน
-ขอยุติการศึกษา
-ขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา
-ขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ
-รายงานการสำเร็จการศึกษา
-ขออนุมัติไปเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์
-ขอร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
-ขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล
-แจ้งย้ายที่อยู่/เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์-อีเมล์
-หนังสือแสดงความจำนงเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการใช้ทุน เอกสาร1
-การขอเบิกจ่ายของ นทร สังกัดตามความต้องการภาครัฐ – ประเทศฝรั่งเศส
-การขอเบิกจ่ายของ นทร สังกัดตามความต้องการภาครัฐ – สมาพันธรัฐสวิส