ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2560

โครงการ สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึก นทร. ปี 2560

Imprimer

2017-06-02 09:56:14

(JPG)

ภาพโครงการปี 2016

ด้วย สำนักงาน ก.พ. (ศกศ) ได้จัดโครงการ สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา ที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสัมมนา (ไม่รวมค่าเดินทาง ไป- กลับประเทศที่ศึกษา- ประเทศไทย และค่าเดินทางไป-กลับจากที่พัก-สำนักงาน ก.พ.)

ในปี 2560 นี้ ศกศ. จะจัดกิจกรรม “นักพัฒนาตามตำราแม่ฟ้าหลวงขั้นพื้นฐาน” ณ สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนรัฐบาล ได้เรียนรู้ปรัชญาการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนตามตำราแม่ฟ้าหลวงฯ และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดในวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560 รับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 26 ราย

นักเรียนทุนรัฐบาลที่สนใจเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครหรือกรอกออนไลน์ได้ที่ www.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่คุณจักรกริช ณ สงขลา E-mail : jnasongkla@hotmail.com โทร 02 547 1455

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2560