สารสวัสดีจาก อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย


สวัสดีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทุกท่าน

ในโอกาสที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและครอบคลุมถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานในการทำหน้าที่อันสำคัญอย่างยิ่ง

บทบาทและหน้าที่ประการหนึ่งของสำนักงาน ก.พ. คือการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุน เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ ดังนั้น ทุกท่านจึงเป็นกำลังสำคัญ ที่จะช่วยกันทำงานและพัฒนาระบบราชการของไทยให้ก้าวหน้าและดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือทุกท่านเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน  เรื่องความเป็นอยู่ หรือเรื่องอื่นๆ รวมทั้งมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทน รวมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อพร้อมที่จะก้าวไปให้ถึงจุดหมายตามที่ได้ตั้งใจไว้

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังและมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุข

ด้วยความปรารถนาดี

พนิดา  โรจน์รัตนชัย
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส