สาส์นจาก อท. วัชราพร รัตนยานนท์

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาล ทุกคน

ในโอกาสที่สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ดิฉันรักษาราชการแทนอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งภารกิจสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่าง  ต่อเนื่อง คือ การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งเป็นคนคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต

ดิฉันและเจ้าหน้าที่ สนร.  พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่คาดหวังไว้

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเราทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย

วัชราพร รัตนยานนท์
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
สนร. ฝรั่งเศส