ประวัติ สนร. ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)

ในอดีตสำนักงาน ก.พ. มีสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และหัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนดังกล่าว จะถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “ผู้ดูแลนักเรียน” ทำหน้าที่เสมือนผู้ปกครองของนักเรียนในประเทศนั้นๆ

ต่อมา เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจประเทศไทย พ.ศ. 2541 สำนักงาน ก.พ. ได้ปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศและให้หัวหน้าสำนักงาน “ผู้ดูแลนักเรียน” เดินทางกลับประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง คงเหลือเพียง 3 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จึงเป็น 1 ใน 5 แห่งที่หัวหน้าสำนักงานเดินทางกลับประเทศไทย และสำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษรับผิดชอบสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสด้วย

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจประเทศไทยดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศขึ้นอีกหลายแห่ง ตลอดจนได้ตั้งแต่งหัวหน้าสำนักงาน “ผู้ดูแลนักเรียน” ไปประจำในประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • ปี พ.ศ. 2547 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น
  • ปี พ.ศ. 2551 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
  • ปี พ.ศ. 2554 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี

ปี พ.ศ. 2551  สำนักงาน ก.พ. ได้มีคำสั่งให้ นายอริยะ สกุลแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยด้านการศึกษา (เจ้าหน้าที่การศึกษา 8) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 โดยในช่วงนั้น หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ดำรงตำแหน่งอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษและรับผิดชอบสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสด้วย ทั้งนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะรับผิดชอบบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้ว ยังมีเขตอาณาครอบคลุมสมาพันธรัฐสวิสด้วย

วันที่ 11 ธันวาคม 2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จึงเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยด้านการศึกษา (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) เพื่อให้สอดคล้องกับสายงานที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนดังกล่าว

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 บริษัท ทีเอสซี (Thai Students Consulting GmbH) ได้ปิดกิจการและยกเลิกสัญญาการดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่บริษัทดังกล่าวทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. (สำนักงานก.พ. ได้มอบให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแทนสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนีที่ได้ปิดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541) ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดตั้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนสาขาย่อยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีขึ้น เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนบริษัท ทีเอสซี โดยมีสถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นอกจากนั้นสำนักงาน ก.พ. และอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงลอนดอน ได้เห็นชอบให้อัครราชที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส รับผิดชอบสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนสาขาย่อยดังกล่าวด้วย

ปี พ.ศ. 2554 คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เห็นชอบให้มีการกำหนดภารกิจการดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งสอดคล้องกับคำขอของสำนักงาน ก.พ. ที่ขอจัดตั้งสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนดังกล่าว ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้มีคำสั่งให้ นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

ปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลสมัยนั้นได้มีโครงการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในแต่ละอำเภอ หรือที่เรียกว่า “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” ซึ่งนับได้ว่าเป็นรุ่นที่ 3 (รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2547 และรุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2549) โดยนักเรียนที่ได้รับทุนดังกล่าวเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 41 คน สมาพันธรัฐสวิส จำนวน 34 คน และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 86 คน ทั้งนี้ หากรวมเฉพาะนักเรียนทุนโครงการดังกล่าวแล้ว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี จะมีนักเรียนฯ รุ่นที่ 3 รวมทั้งสิ้น 161 คน ซึ่งทำให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีสมีนักเรียนโครงการดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก

ต่อมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เป็นตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จากนั้นวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักงาน ก.พ. ได้มีคำสั่งให้นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนง ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงเบอร์ลิน ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศเยอรมนี ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส จึงทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังคงมีเขตอาณาครอบคลุมสมาพันธรัฐสวิสตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว

กันยายน 2557