ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส

ข้าราชการ

อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) / Minister (Education)
นางสาววัชราพร รัตนยานนท์
Ms Vatcharaporn  RATANAYANONT
Email  : oeaparis@orange-business.fr

 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สนร. ฝรั่งเศส

  เจ้าหน้าที่การศึกษาอาวุโส
Education Senior Officer
นางนรีนุช เค้าไพบูลย์
Mrs Nareenush KAOPAIBOOL
Email  : oeaparis@orange-business.fr
  เจ้าหน้าที่การศึกษา
Education Officer
นางบุษยา เรืองศรี เวิน
Mrs Busaya RUANGSRI HUYNH
Email  : oeaparis@orange-business.fr