ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สนร. ฝรั่งเศส

ข้าราชการ

อัครราชทูต (ที่ปรึกษา) ฝ่ายการศึกษา  / Minister Counsellor (Education)
นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย
Ms Panida  ROJRATTANACHAI

Email  : oeaparis@orange-business.fr

 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สนร. ฝรั่งเศส

  เจ้าหน้าที่การศึกษาอาวุโส
Education Senior Officer
นางนรีนุช เค้าไพบูลย์
Mrs Nareenush KAOPAIBOOL
Email  : oeaparis@orange-business.fr
  เจ้าหน้าที่การศึกษา
Education Officer
นางบุษยา เรืองศรี เวิน
Mrs Busaya RUANGSRI HUYNH
Email  : oeaparis@orange-business.fr