กิจกรรมปี 2561

ในปี 2561 สนร. มีแผนเยี่ยม นทร. ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561