อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

 
นายอริยะ สกุลแก้ว
ดำรงตำแหน่ง 1 ธ.ค. 2551 – 30 พ.ย. 2554

นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
ดำรงตำแหน่ง 1 ธ.ค. 2554 – 29 ก.ย. 2557

นางรุจิรัตน์  ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ย. 2557 – 29 ก.ย. 2560

นางสาวพนิดา  โรจน์รัตนชัย
ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ย. 2560- 29 ก.ย. 2563 


นางสาววัชราพร รัตนยานนท์
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
รักษาราชการแทน อทศ. สนร. ฝรั่งเศส
ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน