อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

 
นายอริยะ สกุลแก้ว
ดำรงตำแหน่ง 1 ธ.ค. 2551 – 30 พ.ย. 2554

นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
ดำรงตำแหน่ง 1 ธ.ค. 2554 – 29 ก.ย. 2557

นางรุจิรัตน์  ชนะชัยวิบูลวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ย. 2557 – 29 ก.ย. 2560

นางสาวพนิดา  โรจน์รัตนชัย
ดำรงตำแหน่ง 30 กันยายน 2560- ปัจจุบัน