การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส

เกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นมาตรฐานได้แก่เกณฑ์ของสภายุโรป CECR ที่แบ่งระดับความรู้เป็น 6 ระดับ ตั้งแต่

  • ระดับเริ่มต้น A1 และ A2 ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 100-350 ชั่วโมง
  • ระดับกลาง B1 และ B2   ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 400 – 900 ชั่วโมง
  • ระดับสูง C1 และ C2        ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 900 ชั่วโมงขึ้นไป

ผู้ที่มีความรู้ระดับ B2 จะสามารถเข้าใจสาระสำคัญของเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในข้อเขียนที่ซับซ้อน สนทนาแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคสาขาวิชาเฉพาะได้  สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยคู่สนทนาเข้าใจโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม  แสดงความเห็นเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน และเสนอทางออกได้หลายทาง  สำหรับการเข้าศึกษาในสาขากฎหมาย เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์อื่นๆ มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจกำหนดเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษาไว้ที่ระดับ C1

การทดสอบวัดระดับภาษาหรือวุฒิบัตรทักษะภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่

– Test de Connaissance du Français  (TCF)
– Test d’Evaluation de Français (TEF)
– ประกาศนียบัตร DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondie de langue française)
– ประกาศนียบัตรทักษะภาษาอื่นๆ

Test de Connaissance du Français  (TCF) 
TCF เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของกระทรวงศึกษาธิการ ผลคะแนน TCF มีอายุใช้งานเป็นเวลา 2 ปี สามารถสมัครสอบได้หลายครั้งโดยมีระยะเวลาพักช่วงก่อนการสอบครั้งถัดไปอย่างน้อย 60 วัน            ผลคะแนน TCF เป็นที่ยอมรับในการสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัย การสอบ TCF มีทั้งการสอบสำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งเปิดสอบตลอดปี และการสอบรอบพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1/ ชั้นปีที่ 2/ โรงเรียนสถาปัตยกรรม ที่ต้องผ่านกระบวนการสมัคร Demande d’Admission Préalable – DAP ซึ่งเรียกว่า TCF-DAP  การสมัคร TCF-DAP  กระทำพร้อมกระบวนการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเข้าสอบในกลางเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับการเปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายนของปีนั้นๆ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดสอบคือ  www.ciep.fr


Test d’Evaluation de Français (TEF)
TEF เป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของสภาหอการค้าปารีส สามารถสมัครได้ไม่จำกัดครั้ง อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับสถาบันที่รับผล  TEF เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ทักษะภาษา โดยปรกติ สภาหอการค้าปารีสให้มีอายุการใช้งานผล TEF 1 ปี

ผลคะแนน TEF เป็นที่ยอมรับในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1/ ชั้นปีที่ 2 /โรงเรียนสถาปัตยกรรม ที่ต้องผ่านกระบวนการสมัคร Demande d’Admission Préalable  – DAP ใช้แทนผล TCF ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครจะต้องสอบข้อสอบภาคบังคับผ่าน และได้คะแนนภาคการใช้ภาษาเขียนอย่างน้อย 350 จากคะแนนเต็ม 450 ซึ่งเทียบเท่าความรู้ระดับ B2  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขระดับคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะกำหนด
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดสอบคือ  www.fda.ccip.fr

ประกาศนียบัตร DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondie de langue française)
DELF และ DALF เป็นประกาศนียบัตร ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อรับรองระดับความรู้และการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ ได้แก่

– DEFL มี 4 ระดับคือ  A1  A2  B1  B2 และ
– DALF มี 2 ระดับคือ  C1  C2

ประกาศนียบัตร DELF และ DALF แตกต่างจากผลคะแนนการทดสอบฯ TCF และ TEF ตรงที่มีอายุการใช้งานตลอดชีพ ผู้เข้าสอบรับประกาศนียบัตรนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1/ ชั้นปีที่ 2/โรงเรียนสถาปัตยกรรม ที่ต้องผ่านกระบวนการสมัคร Demande d’Admission Préalable  – DAP ต้องแสดงประกาศนียบัตร DELF ระดับ B2 เป็นอย่างต่ำ หรือ C 1 ถึง C2  แล้วแต่สาขาและหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา หากได้รับประกาศนียบัตร DELF / DALFแล้ว จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสอื่นๆ ใดอีก ในกระบวนการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์การศึกษาทางไกลของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส CNED เปิดสอนการเตรียมตัวสอบ DELF และ DALF จำนวน 30 ชั่วโมง สำหรับการสอบแต่ละระดับ  โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.cned.fr/formation-professionnelle/fle
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดสอบคือ  www.ciep.fr

ประกาศนียบัตรทักษะภาษาอื่นๆ
ประกาศนียบัตรทักษะภาษาอื่นๆ ที่ออกโดย Alliance Française  สภาหอการค้าปารีส  หรือ มหาวิทยาลัย ( Diplôme d’université)  อาจเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาบางแห่ง แล้วแต่เงื่อนไขการรับของสถาบันนั้นๆ

ในแต่ละปีมีผู้เดินทางมาฝรั่งเศสเพื่อศึกษาภาษาฝรั่งเศสประมาณกว่า 100 000 คน ทางการฝรั่งเศสได้ออกตราประกันคุณภาพให้แก่สถาบันสอนภาษาต่างๆ เพื่อควบคุมคุณภาพการสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่คนต่างชาติ ปัจจุบัน มีสถาบันกว่า 90 แห่ง ที่ได้รับตราประกันคุณภาพนี้  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้  www.qualitefle.fr