เงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์


นักศึกษาต่างชาติที่เช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์เช่นเดียวกับนักศึกษาฝรั่งเศส ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

  • Allocation de logement à caractère sociale (ALS)
  • Aide personnalisée au logement (APL)

โดยดำเนินการขอเงินช่วยเหลือกับ Caisse d’Allocations Familiales เมื่อมีบัตรพำนัก จำนวนเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการได้แก่ เขตที่พัก ลักษณะที่พัก รายได้ผู้ร้องขอ* โดยเฉลี่ยประมาณ 150-200 ยูโร แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ เงินที่ได้รับเพื่อใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพในฐานะนักศึกษาในฝรั่งเศส ไม่ถือเป็นเงินที่ต้องเสียภาษีรายได้ในฝรั่งเศส ตามที่ระบุในข้อตกลงว่าด้วยการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างฝรั่งเศสและไทย มาตรา 20

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot?pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440&choix=THA#pays