การศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ในปีการศึกษา 2557-58 มีสถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศสที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและเป็นหลักสูตรที่รัฐให้การรับรองปริญญาบัตร (National Degree) จำนวนรวมกว่า 260 หลักสูตร  โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ

ปริญญาตรี
มีเปิดสอน 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร และ คอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตร ใน 6 หลักสูตรนี้ มีเพียง 1 หลักสูตร ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดช่วง 3 ปีการศึกษา ที่เหลือจะสอนเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปีสุดท้าย เป็นเวลา 1 -2 ภาคการศึกษา

ระดับปริญญาโท
มีเปิดสอน 254 หลักสูตร ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาธารณสุข  ขนส่งและคมนาคม กฎหมายธุรกิจ วิทยาศาสตรการอาหาร ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิศวกรรม คอมพิวเตอร์  มัลติมีเดีย การศึกษาขั้วโลก การจัดการท่องเที่ยว

ระดับปริญญาเอก
มีเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขากฎหมาย  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุกรรมและสัตวบริบาล และ วิทยาศาสตร์การแพทย์
** สามารถดูรายชื่อและข้อมูลของแต่ละหลักสูตรได้ที่  www.campusfrance.org
สิ่งที่ควรทราบในการหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ 
เมื่อเข้าไปดูแต่ละหลักสูตร ให้ดูที่  Description  และ ที่คำว่า Status จะเห็นว่ามี Status ของวุฒิที่ต่างกัน ได้แก่

  • Institution diploma            คือ วุฒิที่ออกโดยสถาบัน
  • Master’s Grade (CEFDG   คือ วุฒิสาขาบริหารธุรกิจซึ่งกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรับรอง
  • National Degrees L M D   คือ ตรี โท เอก

ในสาขาบริหารธุรกิจ วุฒิที่เรียกว่า MBA  ไม่เป็นที่ยอมรับของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส ไม่มีค่าเทียบกับ Master’s Grade ซึ่งเป็น National Degree  การรับรองวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศส ให้ตามหลักสูตร มิใช่ให้ตามสถาบัน  อายุการรับรอง (เรียกว่า Visé) คือ 6 ปี สถาบันที่มีชื่อเสียงจะได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีสถาบันที่หลักสูตรถูกถอดถอนการรับรอง เมื่อครบ 6 ปี  สถาบันที่มีชื่อเสียงที่มีหลายหลักสูตร มิได้หมายความว่า  ทุกหลักสูตรได้รับการรับรอง visé จากกระทรวงศึกษา  ตัวอย่างเช่น หลักสูตรที่  Audencia Nantes Ecole de Management  มี Status ต่างกัน  คือ International Master in Management  ได้รับวุฒิ Institution diploma  ซึ่งเป็นวุฒิที่ออกโดยสถาบัน แต่หลักสูตร Master in Management  ได้รับวุฒิ Master’s Grade  (CEFDG) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรับรอง