ประชุมเชิงปฏิบัติการ“คิดบวก คิดดี มีสุข”

การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “คิดบวก คิดดี มีสุข”

ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การประชุม Centre International d’Etudes Pédagogiques – CIEP 1 Avenue Léon Journault, 92310 SEVRES ชานกรุงปารีส

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการและแง่คิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป ซึ่งมี นทร. สังกัดส่วนราชการ และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 58 ราย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยทะยอยเดินทางมาร่วมประชุมในเย็นวันที่ 29 เมษายน 2559

 สนร. ฝรั่งเศส เรียนเชิญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและให้โอวาทแก่นักเรียนทุนรัฐบาล และได้รับเกียรติจาก อัครราชทูตที่ปรึกษา (นายชีวินท์ ณ ถลาง) เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

วันที่ 30 เมษายน 2559 : ภาคเช้า

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) รายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ว่า นทร. เป็นทรัพยากรบุคคลที่ประเทศชาติต้องการให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชีพ ตลอดจนความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น นอกจากความเฉลียวฉลาดในการเรียนแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมตนเองและรอคอยการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม รู้จักให้กำลังใจตนเองในการเผชิญปัญหาอุปสรรคข้อขัดแย้งต่างๆ ได้ ดังนั้น การประชุมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ นทร. ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดที่เป็นบวกต่อ “ตนเอง” ต่อ “คนรอบข้าง” ซึ่งจะช่วยให้เกิด “ทัศนคติที่ดี” ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต ทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ออท. ณ กรุงปารีส กล่าวขอบคุณ สนร. ฝรั่งเศสที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาและมีความเห็นว่าหัวข้อ “คิดบวก คิดดี มีสุข” นั้น มีความเหมาะสมแล้ว และขอเพิ่ม “คิดเอง” ด้วย เพราะการเรียนเพื่อให้ได้ความรู้และคิดเป็น เข้าใจและแก้ปัญหาได้นั้น มีความสำคัญกว่าการเรียนที่มุ่งเน้นฝึกทักษะการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากๆ ซึ่งการเรียนรู้นี้จะมีอยู่ตลอดชีวิตไม่เฉพาะเมื่อเป็นนักศึกษาเท่านั้น ดังนั้น การจบการศึกษาจึงไม่ใช่จบการเรียนรู้ เมื่อประกอบอาชีพ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ หรือย้ายที่ทำงาน ก็เป็นความท้าทายให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

จากนั้น ออท. ณ กรุงปารีส ให้โอวาทว่า นทร. ทุกคนเป็นผู้มีความสามารถน่าชื่นชม และเป็นความคาดหวังของครอบครัว รวมทั้งคนทั่วไป ซึ่งขณะนี้ นทร. กำลังเดินทางไปสู่ความสำเร็จทางการศึกษา ขอให้รู้จักใช้โอกาสที่มีอยู่นี้ทำให้สำเร็จ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วขอให้กลับไปช่วยกันพัฒนาประเทศไทย ขอให้ช่วยกันคิดว่าจะช่วยเหลือประเทศชาติได้อย่างไร ขณะที่ นทร. กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศสนี้ ก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยกับชาวฝรั่งเศสให้เข้าใจสถานการณ์ของประทศไทยในปัจจุบัน อาทิ การปกครอง เศรษฐกิจ รวมถึงความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือการท่องเที่ยว หาก นทร. ต้องการสื่อโปสเตอร์ / วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ขอให้ติดต่อมายัง สอท. ได้ จากนั้น ออท. ณ กรุงปารีส และ อทป. ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นทร. ที่เข้าร่วมการประชุม

 ลำดับต่อมา จนท. สนร. ชี้แจงและทำความเข้าใจกับ นทร. ในเรื่องกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส อาทิ การเตรียมตัวเมื่อสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย วันสำเร็จการศึกษาและหลักฐาน ระเบียบและหลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
 การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ คิดบวก คิดดี มีสุข โดยคุณอังคณา มาศรังสรรค์ ( ครูณา) ในช่วงเช้าเริ่มเวลา 10.15 น – 13.00 น. เมื่อจบกิจกรรมในช่วงเช้าจึงพักทานอาหารกลางวันร่วมกัน กิจกรรมในภาคบ่ายเวลาประมาณ 14.30 – 18.00 น.

สาระสรุปของกิจกรรม

ช่วงที่ 1 กระบวนการคิดบวก – ความคิดกำหนดการกระทำ เมื่อกระทำจนเป็นนิสัยแล้ว ก็จะสร้างเป็นบุคลิกภาพ และท้ายสุดบุคลิกภาพจะกำหนด “ชะตาชีวิต” นทร. เรียนรู้และฝึกกระบวนการคิดที่เป็นบวก เพื่อดึงความคิดบวกที่เปรียบเสมือนดอกบัวและลดความคิดลบที่เปรียบเสมือนขยะ ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์จะมีทั้งด้านบวกและด้านลบในตัวเอง จึงควรฝึกการดึงด้านบวกและลดด้านลบให้ลดน้อยลง

ช่วงที่ 2 การลำดับสิ่งสำคัญในชีวิต เรียนรู้แนวคิดในการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตและทำหน้าที่ของตนเองในแต่ละช่วงชีวิตให้เหมาะสม เช่น ขณะที่เป็นนักศึกษาหรือเมื่อทำงานและมีครอบครัว สำหรับส่วนอื่นๆ ที่มีความสำคัญรองลงมาหรือไม่สำคัญก็ให้เวลาหรือความใส่ใจลดหลั่นไป อุปมาว่าชีวิตเปรียบดังขวดโหล ขณะที่เราจะเติมสิ่งใดเข้าไปและให้ความสำคัญอย่างไร เราก็จะมีชีวิตเป็นไปตามนั้น

ช่วงที่ 3 การมีเป้าหมายและความฝัน เรียนรู้การฝันที่จะเห็นตนเองเป็นอย่างไรในอนาคต เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเริ่มลงมือทำ ก็ทำด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นพยายามฝึกฝนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม ในการทำสิ่งใดๆ ในชีวิตที่มีองค์ประกอบสำคัญคือ 3 อย่าง คือ “ความรัก ทำได้ดี และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น” จะทำให้ชีวิตมีสมดุลและก่อให้เกิดความสุข

ในตอนท้าย ผู้แทน นทร. (น.ส. สุภาภรณ์ อรุณธนโยธิน) กล่าวขอบคุณคุณอังคณาฯ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต และร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ และได้มอบดอกไม้ (Muguet) ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของความสุขในฤดูใบไม้ผลิ เป็นช่วงการผลิดอกออกใบแก่คุณอังคณาฯด้วย ก่อนปิดการประชุม อทศ. ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามของ นทร. จากนั้นร่วมประทานอาหารมื้อค่ำ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / พฤษภาคม 2559