ลธกพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม นทร. ฝรั่งเศส

 

 ในเดือนกรกฎาคม 2559 เลขาธิการ ก.พ. (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์) และ ผอ. สลธ. (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) ผอ. ศกศ. (นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์) และเจ้าหน้าที่จาก ศกศ. และ ศสส. (นางรัชวรรณ น้อยศรี และนายวีรยุทธ แซ่ซือ) รวมทั้งสิ้น 5 ราย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภาคพื้นยุโรป โดยเริ่มจากประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส และเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักร โดยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ได้เดินทางถึงกรุงปารีส

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการดูแลและจัดการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ และรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ก.พ.

  

ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามประเมินผลการดูแลและจัดการศึกษา และให้ความช่วยเหลือ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศส สนร. จึงได้จัดให้คณะฯ พบปะ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และ 4) จำนวน 6 ราย ที่กำลังอยู่ในกรุงปารีสและปริมณฑลเพื่อฝึกงาน และทัศนศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดย นทร. ได้รายงานความก้าวหน้าการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ และกล่าวขอบคุณคณะฯ ที่เดินทางมาเยี่ยม ปัจจุบัน นทร. ไม่มีปัญหาร้อนใจ มีองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยพร้อมสำหรับการเรียนอย่างดี คณะฯ ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นทร.

  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมืองเลอมองส์ เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และ 4) จำนวน 9 ราย ที่กำลังอยู่ในเมืองเลอมองส์ระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในโอกาสดังกล่าว นทร. ได้นำคณะฯ ชมสถานศึกษา IUT- Le mans และมหาวิทยาลัย Université du Maine รวมถึงห้องพักในมหาวิทยาลัย คณะฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นทร. จากนั้นเดินทางกลับมายังกรุงปารีส

  

 เวลาประมาณ 19.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส โดย อัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นางศริกานต์ พลมณี) ได้เชิญคณะ ฯ ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต (เลขที่ 18 Rue Alberic Magnard 75016 Paris) และได้รับเกียรติจาก ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว) กรุณาจัดเลี้ยงต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ และในโอกาสดังกล่าวนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ประเทศโมรอคโค (นายศุภร พลมณี) ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารค่ำด้วย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลาประมาณ 10.30 น. คณะเดินทางออกจากสนามบิน Orly กรุงปารีส เพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบิน Heathrow กรุงลอนดอน เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. และ สนร. อังกฤษ ต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส/ กรกฎาคม 2559