การเยี่ยม นทร. ที่ Chambéry

  

 เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายรังสฤษฏิ์ โนรีราษฏร์ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขา Environnement Batiment Energie ณ Polytech Anncecy Chambery เพื่อติดตามการเรียนและความเป็นอยู่ในเมืองที่ศึกษา โดยเวลาประมาณ 16.45 น. นทร ได้นำชมสถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในวิทยาเขตนอกเมือง นทร. นำชมอาคารเรียน ห้องสมุด และห้องทดลองปฏิบัติการ ซึ่ง นทร เป็นเพียงนักเรียนไทยรายเดียวของสถาบัน จากนั้นได้รายงานผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในเรียนและการปรับตัวศึกษาในระบบ Grande Ecole

จากนั้น นทร. ได้นำเยี่ยมชมห้องพัก ณ Foyer Etudiant des Alpes ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกลางเมือง โดย นทร ใช้รถบัสประจำเมืองเพื่อเดินทางไป-กลับสถานศึกษา สำหรับห้องพักเดียวที่ นทร ได้รับจัดสรรมีขนาด 12 ตร.ม. มีความเป็นส่วนตัวและสงบ จากนั้น สนร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อคำแก่ นทร.

    
 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2559