ประชุม ส.น.ท.ฝ ปี 2559 ณ Montpellier

  

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) ได้เดินทางไปร่วมงาน การประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) ณ Institut d’Administration des Entreprises (I.A.E.) เมือง Montpellier ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

 

โดยในวันที่ 28 ตุลาคม เวลา 18.00 น. สนร. ได้จัดประชุม นทร. ที่กำลังศึกษาในเมือง Montpellier (นทร. สังกัดทุนตามความต้องการภาครัฐ และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รวม 13 ราย) เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่ พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเรียน โดยมี นทร. รุ่นพี่ให้ความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากนั้น สนร. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ภาคเช้า สนร. ฝรั่งเศส เข้าร่วมงานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 ของ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) ในหัวข้อ “จากไทยสู่ฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสสู่ไทย : สำนึกรักบ้านเกิดและเอกลักษณ์ไทยในต่างแดน” โดยมี เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้โอวาท ติดตามด้วยการบรรยายหัวข้อ “ความหลากหลายของความเป็นไทยในตัวบริบทวัฒนธรรม” จากวิทยากรรับเชิญ จากนั้น คณะฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน ภาคบ่าย ออท. ณ กรุงปารีส และ คณะจาก สนร. ฝรั่งเศส เดินทางออกจากที่ประชุมเพื่อไปยังสถานีรถไฟ Montpellier และเดินทางกลับกรุงปารีสต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ตุลาคม 2559