การเยี่ยม นทร ที่ศึกษา ณ เมือง Tours

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ทุนรัฐบาล (ก.พ./ สกอ. และทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) ที่ศึกษา ณ เมือง Tours ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Tours และได้มีการประชุม นทร.ทุนรัฐบาล จำนวน 4 ราย คือ

1. นายกฤษฎิ์ รัชชภูมิ ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชา GEII สถาบัน IUT Tours

2. นางสาววิริญจน์ หุตะสังกาส นทร. (สกอ.) กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 1 สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย François Rabelais de Tours

3. นายวรวิช ชุมเปีย นทร. (ก.พ.) ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine

4. นายกวิน ภูวดลสิริ นทร. (ก.พ.) ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine นทร.ทั้ง 4 ราย ได้รายงานเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ ซึ่ง นทร.ทั้ง 4 ราย ไม่มีปัญหาในการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันแต่ประการใด ทั้งนี้ นทร.ได้สอบถามถึงแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ง สนร. ก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อ นทร.จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ เยี่ยมชมภาควิชา Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Institut Universitaire de Technologie de Tours โดยนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Yves RAINGEAUD ผู้อำนวยการสถาบัน Institut Universitaire de Technologie de Tours และนาย Frédéric CAYREL หัวหน้าภาควิชา GEII ซึ่งได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนในรูปแบบต่างๆ และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถาบัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /พฤศจิกายน 2559