การเยี่ยม นร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษา ณ เมือง Brest ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 และที่ศึกษา ณ เมือง Le Havre ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2559

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Brest และได้ตรวจเยี่ยมนักเรียน จำนวน 1 ราย คือ น.ส. ณัฐธิดา เจือวงษ์ ทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Génie Biologique) ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Brest (Institut Universitaire de Technologie de Brest) ซึ่ง นร. เป็นนักศึกษาไทยคนเดียวที่กำลังศึกษาในสถาบันดังกล่าว จากนั้น ได้ไปเยี่ยมหอพักของ นร. ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตึกเรียน ในเบื้องต้น นร. สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างดี และไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างใด

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 คณะฯ เยี่ยมชมภาควิชา Génie Biologique สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Brest โดยนาง รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Gaétan LE FLOCH หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Génie Biologique) ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชา และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติของสถาบัน

  

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Le Havre โดยนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Stéphane LAUWICK ผู้อำนวยการสถาบัน IUT du Havre, นาย Luc VERDURE หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Génie Civil et Construction Durable) และนาย Olivier RIBAULT ผู้รับผิดชอบฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (ADIUT) โดยซึ่งได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติของสถาบัน

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีการประชุมนักเรียนจำนวน 1 ราย คือนายวรธิษณ์ วงศ์พัฒนาวุฒิ ทุน (มทร.) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Génie Civil et Construction Durable) สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Le Havre (Institut Universitaire de Technologie du Havre) จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมหอพัก นทร. สอบถามถึงปัญหาต่างๆในการศึกษาและความเป็นอยู่ พบว่า นร.สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2559