นทร. จบการศึกษาปีการศึกษา 2560

 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

และขออวยพร ให้น้องๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการงาน

 

(JPG)
 • ชื่อ-นามสกุล : นายธารินทร์ เส็นสัน / M. Tharin SENSAN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences et Techniques (Physique-Chimie) Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 02 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. วนัสญา อาจวิชัย / Mlle. Wanatsaya ATWICHAI
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences de la Vie – Chimie et Biologie Université de Strasbourg
 • เมือง / ประเทศ : Strasbourg / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 07 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : นายรังสฤษฎ์ โนรีราษฎร์ / M. Rungsarit NOREERAT
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Environnement-Bâtiment-Energie / Polytech Anncecy-Chambéry
  (หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี-โท)
 • เมือง / ประเทศ : Chambéry / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 08 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อรอนงค์ นาราช / Mlle Ornanong NARAT
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน : Administration Economique et Sociale /Université d’Evry Val d’Essonne
 • เมือง / ประเทศ : Evry / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 01 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ชลดา บริบุญมังสา Mlle Chollada BORIBOONMANGSA
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences Economiques et de Gestion Université de Strasbourg
 • เมือง / ประเทศ : Strasbourg / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 07 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. นุชรินทร์ โยปัดทุม / Mlle Nutcharin YOPATTHUM
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences et Techniques (Physique-Chimie) Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 02 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. อันธิกา พาชอบ / Mlle. Anthika PACHOP
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน : Economique et Gestion / Université Aix Marseille III
 • เมือง / ประเทศ : Aix en Provence / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 29 /05 /2017
 
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. กนกพร นวลตั้ง / Mlle. Kanokporn NUANTANG
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน : Génie Biologie / Université de Montpellier(IUT – Montpellier)
 • เมือง / ประเทศ : Montpellier / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 23 /06 /2017
 
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. สุมินตรา ศรีหาสร้อย / Mlle. Sumintra SEEHASOY
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences de la vie /Université de Grenoble Alpes
 • เมือง / ประเทศ : Grenoble / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 13 /06 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : นายชยพัทธ วงศ์ชูวรรณ / M Chayaphat WONGCHUWAN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน : Sciences de la vie / Université du Maine
 • เมือง / ประเทศ : Le Mans / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 12 /07 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส. พิมพาภรณ์ สุทธหลวง/ Mlle Pimpapond SUTTHALUANG
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ/สถาบัน : Administration Économique et Sociale / Université de Valenciennes
 • เมือง / ประเทศ : Valenciennes / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 10 /07 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : นายศุภประดิษฐ์ รอดเจริญพันธ์ / M Supapradit RORDJAROENPAN
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน :  Sciences de la Terre -Géophysique  / Sorbonne Université (Université Pierre-et-Marie-Curie)
 • เมือง / ประเทศ : Paris/ France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 13 /07 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : นายทิวากร คงทอง / M Tiwagorn KHONGTHONG
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ/สถาบัน : Génie Mécanique en Aéronautique / Université de Toulouse
 • เมือง / ประเทศ : Toulouse / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 12 /07 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อัจฉรา มารัด / Mlle Atchara MARAT
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
 • จากคณะ / สถาบัน :  Gestion et Marketing Vitivinicole / Université du Vin  (IUT-Valence)
 • เมือง / ประเทศ : Valence / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 4 /09 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : นายธนะรัชต์ ศรีเพชร / M Thanarat SRIPHET
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ / สถาบัน :  Économique et Gestion / Université d’Angers
 • เมือง / ประเทศ : Angers/ France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 8 /09 /2017
 • ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล ศรีคง / M Nopphadol SRIKONG
 • ประเภททุนรัฐบาล : หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3)
 • สำเร็จการศึกษาระดับ : ปริญญาตรี
 • จากคณะ/สถาบัน : Génie Electrique / Polytech Clermont-Ferrand
  (หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี-โท)
 • เมือง / ประเทศ : Clermont – Ferrand  / France
 • สำเร็จการศึกษาเมื่อ : 28 /09 /2017