สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562-63

สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562-63
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

นทร. กำลังศึกษาอยู่ในฝรั่งเศส จำนวน 27 คน
นทร. กำลังศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้น 37 คน

 

จำนวน นทร. ในแต่ละสังกัดทุน

สังกัดทุน จำนวน นทร.
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 14 คน
โครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน” 1 คน
สำนักงาน ก.พ. 7 คน
สกอ. ทบวง 4 คน
พสวท. 1 คน

ประเทศฝรั่งเศส รวม  27 คน 

สังกัดทุน จำนวน นทร.
พสวท. 5 คน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 3 คน
สำนักงาน ก.พ. 1 คน
นร. ฝากดูแล 1 คน

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวม 10 คน