หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ (E-Passport)

ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝ่ายกงสุล ได้แจ้งให้ สนรฯ ทราบเรื่องหนังสือเดินทางระบบใหม่ คือ หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) ซึ่งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงสูง เพราะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทาง และจะอ่านได้จากเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) มีอายุใช้งาน 5 ปี จำนวน 50 หน้า ไม่มีการต่ออายุแต่จะขึ้นเล่มใหม่เท่านั้น ไม่อนุญาตให้บันทึก แก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ ผู้ที่ต้องการขอต่ออายุหนังสือเดินทางจึงไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากต้องขึ้นเล่มใหม่เป็นหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ กำหนดเริ่มใช้หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) ตั้งแต่ สิงหาคม 2548 ทั้งนี้ นทร. ทุกคนที่มีหนังสือเดินทางในระบบเดิมยังสามารถใช้ต่อได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุ ในโอกาสเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้ยกเลิก การออกหนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียมทุกประเภท (Gratis Passport)

(JPG)

การเตรียมเอกสารและดำเนินการ

1. นัดหมาย นทร. ติดต่อโดยตรง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เพื่อนัดหมายออนไลน์ http://www.thaiembassy.fr/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a5/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/

2. ต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze 75116 Paris

3.การมารับเล่ม (ใช้เวลาประมาณ 4 -5 สัปดาห์) เนื่องจากการผลิตเล่มยังคงต้องได้รับอนุมัติและ ดำเนินการในประเทศไทยจึงส่งต่อมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส หากต้องการบริการ จัดส่งหนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ติดต่อโดยตรงกับ สอท ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส : ส.ค. 2548