ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการดูแลและการจัดการการศึกษา ฉบับปี 2551

ด้วยสำนักงาน กพ. ได้ออก ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 และให้ใช้แทนข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2538

สนร. จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ( ดังรายละเอียดท้ายนี้)  ทั้งนี้ขอให้ นทร. โปรดศึกษาและทำความเข้าใจในข้อบังคับของ กพ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการ ส่งผลดีทั้งต่อการดูแลจัดการการศึกษาของ สนร. และ การศึกษาของ นทร. เอง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สนร.

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2552