การเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา

ถึง นทร. ทุกท่าน

ตามระเบียบการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล นทร. ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเยี่ยมครอบครัว ในระหว่างปิดภาค หรือเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือแจ้งขออนุมัติ สนร. ก่อนออกเดินทาง จึงขอให้ นทร. มีหนังสือขออนุมัติ สนร. ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง โดยมีเงื่อนไขในการอนุมัติดังนี้

1. จะต้องเป็นเวลาปิดภาคการศึกษา ในกรณีเดินทางกลับระหว่างเปิดภาคการศึกษา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา

2. อยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยยังคงได้รับอัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือนอัตราประเทศที่ได้รับทุนมาศึกษา

ทั้งนี้ สนร. จะรายงานวันเดินทางกลับเยี่ยมประเทศไทยของ นทร. ทุกรายให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ จึงขอให้ นทร. รายงานตัว หรือมีหนังสือแจ้งรายงานตัวต่อสำนักงาน ก.พ. เมื่อไปถึงประเทศไทยในโอกาสแรก

และในกรณีที่มิได้รับการทักท้วงจาก สนร. ก่อนวันเดินทาง ให้ถือว่า สนร. อนุมัติโดยปริยาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดยึดถือปฏิบัติต่อไป

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 22 มิถุนายน 2549