ระเบียบเรื่องการฝึกงานของ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน

โดยที่ระเบียบของสำนักงาน กพ. ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (เดือนธันวาคม 2548 ) มิได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึกงานของ นทร. ในโครงการฯ สนร. เห็นควรกำหนดหลักการในการดูแลจัดการการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงาน ดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับการหาสถานที่ฝึกงาน ระยะเวลาการฝึกงาน แผนงานและการวัดผล การฝึกงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของสถาบันการศึกษาที่ นทร. สังกัด

2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันจะพึงมีระหว่างการฝึกงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ให้เป็น ความรับผิดชอบของ นทร.

3. การฝึกงานในประเทศไทย หรือประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศส ต้องได้รับความ เห็นชอบจากสถาบันศึกษาที่ นทร. สังกัดและจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย นทร. ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจาก สนร. ก่อนวันเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์

4. นทร. ที่ได้รับอนุมัติให้ฝึกงานในประเทศไทย ต้องรายงานตัวต่อสำนักงาน กพ. ทีนทีที่เดินทางถึงประเทศไทย ( เพิ่มเติมเมื่อ 11 ตุลาคม 2550 )

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2550