การเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย (กรณียุติการศึกษา)

1. แจ้งเจ้าของบ้านพัก / ผู้ดูแลหอพักว่าจะยุติการเช่าห้องพัก ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนกำหนดที่คาดว่าจะเดินทางออกจากประเทศฝรั่งเศส โดยการเขียนจดหมายลงทะเบียน (Avec avis de Réception) ทั้งนี้เพื่อจะได้รับเงินมัดจำ (Caution) คืนครบถ้วน

2. แจ้งขอยุติการศึกษาต่อ Service de Scolarité ของสถาบันศึกษา

3. ยกเลิกสัญญา internet (ถ้ามี)

4. ติดต่อตัวแทนบริการโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) เพื่อขอทราบเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาบริการ ทั้งนี้ ขอให้ยกเลิกบริการเฉพาะก่อนวันเดินทางกลับ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ สนร.

5. ติดต่อธนาคารเพื่อขอทราบขั้นตอนในการปิดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ ก่อนที่จะสั่งปิดบัญชีธนาคาร จะต้องตรวจสอบให้แน่นอนว่า ไม่มีเช็คธนาคารในชื่อของท่านที่รอการขึ้นเงิน และไม่มีการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตที่รอการหักบัญชี เนื่องจากเมื่อปิดบัญชีแล้ว หากมีปัญหาต่างๆ ธนาคารจะให้เจ้าของบัญชีเท่านั้น เป็นผู้ติดต่อดำเนินการกับธนาคารโดยตรง

6. การดำเนินการเพื่อจองตั๋วโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

6.1 แจ้งวันเดินทางกลับประเทศไทยให้ สนร. ทราบในโอกาสแรก โดย สนร. จะสำรองที่นั่งและจัดซื้อบัตรโดยสารกับบริษัทการบินไทยให้

6.2 สนร. จะดำเนินการขอน้ำ้หนักเพิ่มให้จำนวน 10 กก. ตามระเบียบของสายการบินไทย

7. นทร. ที่พำนักนอกกรุงปารีส มีสิทธิ์ขอเบิกจ่ายค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 เส้นทางตรงจากเมืองที่พำนัก ถึงกรุงปารีสเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ให้ดำเนินการ ดังนี้ เมื่อทราบวันเดินทางกลับประเทศไทยโดยแน่นอนแล้ว ให้ซื้อบัตรโดยสารและสำเนาส่งมายัง สนร เพื่อขอเบิกจ่าย และ สนร จะโอนเงินจ่ายให้ในธนาคารฝรั่งเศส

8. นทร. มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าระวางขนส่งสิ่งของเสมอภาค 300 เหรียญสหรัฐ

9. เตรียมซองจ่าหน้าถึงตัวท่าน และที่อยู่ในประเทศไทย และตราไปรษณียากรจำนวนพอเพียงมอบให้เจ้าของบ้าน / ผู้ดูแลหอพัก เพื่อรวบรวมจดหมาย ซึ่งอาจจะมีมาถึงท่านเมื่อท่านเดินทางกลับไปประเทศไทย นำส่งถึงท่านในประเทศไทยต่อไป

10. ในกรณีที่ท่านได้รับ เงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเดือนที่จะเดินทางกลับไปเต็มเดือนแล้ว ขอให้ท่านรับทราบว่า อาจจะต้องมีการคืนเงินค่าใช้จ่าย ที่เป็นการเบิกเกินสิทธิ์แก่สำนักงาน ก.พ. ที่กรุงเทพฯ

11. สำนักงาน ก.พ. อนุญาตให้ท่านอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต่อได้ไม่เกิน 20 วัน (โดยวันที่ 20 จะต้องเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว) นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ยุติการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย