การเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย (หลังสำเร็จการศึกษา)

1) นทร. ที่สำเร็จการศึกษา จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 20 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (โดยวันที่ 20 จะต้องเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว)

– วันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ถือเอาวันที่สถานศึกษารับรองว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุใน Relevé de notes

– วันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ถือวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน แต่ต้องอยู่ต่อเพื่อแก้ไขผลงาน ให้ยื่นเรื่องขออนุมัติอยู่ต่อ พร้อมหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบ

2) นทร. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

2.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ปารีส – กรุงเทพฯ โดยดำเนินการดังนี้

 – แจ้งวันเดินทางกลับประเทศไทยให้ สนร. ทราบในโอกาสแรก โดย สนร. จะสำรองที่นั่งและจัดซื้อบัตรโดยสารกับบริษัทการบินไทยให้

 – สนร. จะดำเนินการขอน้ำหนักเพิ่มให้จำนวน 10 กก. ตามระเบียบของสายการบินไทย

 * กรณีมีความจำเป็น จึงจะซื้อตั๋วโดยสารจากสายการบินอื่นได้ และจะมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาตั๋วเครื่องบินของบริษัทการบินไทยฯ ในช่วงเดียวกัน

2.2 ค่าโดยสารรถไฟชั้น 2 เส้นทางตรงจากเมืองที่พำนักถึงกรุงปารีสเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยดำเนินการดังนี้ เมื่อทราบวันเดินทางกลับประเทศไทยที่แน่นอนแล้ว ให้ซื้อบัตรโดยสารและสำเนาส่งมายัง สนร เพื่อขอเบิกจ่ายและ สนร จะโอนเงินเข้าบัญชี นทร ในฝรั่งเศส ข้อควรระวังคือไม่ควรปิดบัญชีธนาคารก่อนได้รับการโอนเงิน

2.3 ค่าระวางขนส่งสิ่งของ อัตราเหมาจ่าย เสมอภาค 300 เหรียญสหรัฐ

3) เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ขอให้ไปรายงานตัว ณ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. (ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000) ในโอกาสแรก โดยนำเอกสารต่างๆ ไปรายงานตัวด้วย ดังนี้

3.1 หลักฐานสำเร็จการศึกษา ได้แก่ หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ผลการสอบ หรือ หนังสือรับรองว่าได้ป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน และ สำเนา 1 ชุด

3.2 วิทยานิพนธ์ 1 เล่ม ( เย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว) และสำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สำหรับ นทร ที่จัดทำวิทยานิพนธ์

กรณีที่ต้องเบิกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากสำนักงาน กพ. ให้นำหลักฐานการจ่ายไปติดต่อฝ่ายบัญชี นักเรียนทุนรัฐบาล กลุ่มงานคลัง สำนักงาน กพ.

หมายเหตุ กรณีที่ นทร. ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนเกินสิทธิ์ โปรดรับทราบว่า ต้องมีการคืนเงินค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์แก่ราชการด้วย

นทร. ที่หลีกเลี่ยงไม่ไปรายงานตัวที่สำนักงาน กพ. อาจจะมีผลกระทบต่อการเข้าปฏิบัติราชการ ตลอดจนการพิจารณาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน

********************************