แบบสอบถามความพึงพอใจ (E survey2017)

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2560 ขอความเห็นของนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐที่มีต่อการให้ บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแล นักเรียน ฯ โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560

 

สนร. ได้นำส่งแบบสอบถาม (E survey2017)ไปยังอีเมล์ส่วนตัว นทร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ขอขอบคุณในความร่วมมือและโปรดกระจายข่าวต่อไปในกลุ่มเพื่อน นทร. ต่อไปด้วย

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560