การโอนเงิน MA งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560

2. นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 3 และรุ่น 4 ซึ่งศึกษาในปารีสและปริมณฑล จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนต่างของงวดกรกฎาคม – กันยายน 2560

สมาพันธรัฐสวิส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน คือกรกฎาคม – กันยายน 2560

2. นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 4 จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวม 3 เดือนคือกรกฎาคม – กันยายน 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2560