ประกาศรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสนใจคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยจะพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนราชการโดยแบ่งเป็นสำนักต่างๆ ตามรายละเอียดดังแนบท้ายนี้

[http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=538->http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=538]

นทร. ที่สนใจเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ : 0 2280 0374 หรือ 0 2628 5646 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

สนร. ฝรั่งเศส / มิถุนายน 2560