การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส

 (JPG)

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองซูริคและกรุงเบิร์น และในโอกาสเดียวกัน ได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2017 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

ที่ซูริคได้พบกับ นทร. ป. เอก ซึ่งศึกษาสาขาเคมี และ ฟิสิกส์ ณ สถาบัน ETHZ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายชาลุภัศ จินดาคุณ (ก.วิทย์) น.ส. วรนันท์ เนตรเกื้อกูล (ก.วิทย์) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ (พสวท.) และ น.ส. รัชรา กาละวงศ์ (พสวท.) ซึ่งศึกษา ป. เอก สาขาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยซูริค และที่กรุงเบิร์น ได้พบกับ น.ส. เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา (ก.พ. – UIS) ซึ่งจะสำเร็จ ป. โท สาขาธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยเบิร์นในเดือนตุลาคมนี้

(JPG) (JPG)
ภาพซ้าย : น.ส. รัชรา กาละวงศ์ (พสวท.) ประธาน สนทส. ปี 2560 และ น.ส. เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา ( ก.พ.)

น.ส. รัชรา กาละวงศ์ (พสวท.) ประธาน สนทส. ปี 2560 และ น.ส. เนาวรัตน์ ปริ่นปรีชา ( ก.พ.) (JPG) บรรยากาศเต็นท์ สนทส (JPG)

บรรยากาศหน้าเต็นท์ สนทส.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2560