การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

 

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี

ตามที่สำนักงาน ก.พ.  มีมติอนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ จะโอนส่วนต่างตามอัตราที่ปรับใหม่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนในวันที่ 1 มกราคม 2564

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

(นางสาววัชราพร รัตนยานนท์)
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
รักษาราชการแทน อทศ. สนร. ฝรั่งเศสและเยอรมนี

คลิ้กเพื่ออ่านประกาศ :  การปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

ฝรั่งเศส  : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/1._france_1.10.20.pdf

สวิตเซอร์แลนด์  : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/2._switzerland_1.10.20.pdf

เยอรมัน  : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/3._germany_1.10.20.pdf