ประกาศการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาช่วง Covid-19

ด้วยขณะนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19  เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สนร. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านงด หรือชะลอการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้น  อย่างไรก็ดี  หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา  ท่านจะต้องขออนุญาต สนร. ก่อน  และเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาได้  ในกรณีที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์จะกลับมาศึกษาต่อ ณ ประเทศที่ศึกษา  ท่านจะต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ก.พ. ก่อน  ซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาต  ท่านจะต้องศึกษาต่อในประเทศไทยเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

Photo credit : IAPA – The International Au Pair Association