การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  

 

สมาพันธรัฐสวิส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/กต.  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 และค่าประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ

 

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่
http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน
2563