การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในการเดินทางไป หรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลว. 5 มิ.ย 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว และตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนกำหนด  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด

131 ประกาศ สนร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเดินทางไปหรือกลับ ตปท

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2563