ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในราชอาณาจักร ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

ที่มาของข้อมูล : https://www.caat.or.th/th/archives/51815

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน  2563