การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563  

สมาพันธรัฐสวิส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/กต.  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563  

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่
 http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2563