การเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

Update ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 การเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

ตามที่ประเทศไทย ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อชะลอการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ซึ่งมีผลต่อการจำกัดบริเวณภายในที่พำนักและการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการเป็นระยะตามสถานการณ์นั้น สนร. ขอแนะนำนักเรียนที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. ทราบมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยให้ยึดปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ข้อกำหนดฉบับที่ 1 ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้มี ข้อแนะนำฉบับปัจจุบัน ฉบับ 26 มี.ค. 63 ว่า คนไทยที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ  (Fit to fly health certificate หรือ Certificat médical de non contre – indication au voyage aérien) และ
2) หนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก  ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

2. การเลือกสายการบิน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินที่แวะผ่านเขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไทย  คลิ้กที่นี่https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia

3. ขออนุมัติ สนร. เดินทางกลับประเทศไทยก่อนออกเดินทาง (เฉพาะนักเรียนในความดูแล สนร. ฝรั่งเศส) โดยยื่นเอกสารประกอบได้แก่

– คำขออนุมัติออกนอกประเทศที่ศึกษา
– เอกสารหรือประกาศแสดงว่าสถาบันปิด
– ใบจองหรือบัตรโดยสารเครื่องบิน

4. การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทุกท่านจะต้องจำกัดบริเวณตนเองโดยสังเกตอาการในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด คลิ้กที่นี่ ⇒ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia   สำหรับนักเรียนในความดูแล สนร. ฝรั่งเศส หากไม่ปฏิบัติตาม สำนักงาน ก.พ. จะให้ “ยุติการรับทุนรัฐบาล”

*** นักเรียนในความดูแลของ สนร. ฝรั่งเศส ต้องรายงานตัว online ตามขั้นตอนที่กำหนด

 

หมายเหตุ  ข้อมูลนี้ปรับเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 แทนข้อมูลเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างภาวะแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ฉบับลงพิมพ์วันที่ 18 มี.ค. 63