คำแนะนำของสำนักงานการบินพลเรือนฯ ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 63

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย และได้มีข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป คลิ้กอ่านข้อกำหนดฉบับที่ 1  ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้มีข้อแนะนำฉบับวันที่ 26 มี.ค. 63  คลิ้กอ่านคำแนะนำ

สำหรับคนไทยที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ  (Fit to fly health certificate) และ
2) หนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563