การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ ดังนี้

1. TG 930/931 จะยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2563  ทั้งนี้ จะยังคงให้บริการถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563
2. TG 932/933 จะยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะยังคงให้บริการถึงวันที่ 26 มี.ค.2563

* สำหรับคนไทยที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไว้แล้วและประสงค์จะเดินทางภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563  สามารถไปเช็คอินที่สนามบินได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตั๋ว ทั้งนี้ ต้องแสดงหลักฐานตามประกาศกรมการบินพลเรือนฯ ดังนี้
– ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)
– หนังสือรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้แจ้งวันที่เดินทางออกจากฝรั่งเศสและหมายเลขเที่ยวบินทางอีเมล์ เพื่อระบุข้อมูลที่ถูกต้องในหนังสือรับรอง

** ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตารางการบิน เปลี่ยนแปลงและขยายเวลาการเดินทาง  โดยสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com และสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถติดต่อเพื่อดำเนินการได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thaiairways.com/rop

อ่านรายละเอียดการเปลี่ยนเปลงการเดินทางหรือยกเลิก
https://www.thaiairways.com/…/mesures-commerciales-flexible…

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563