สนร. เปิดให้บริการในภาวะแพร่ระบาด COVID-19 (Télétravail/work from home)

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 และรัฐบาลฝรั่งเศสได้มีมาตรการให้ประชาชนทุกคนจำกัดพื้นที่อยู่ในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 อย่างน้อย 15 วันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้ทำงานจากที่พัก (Télétravail /work from home) นั้น

สนร. ขอแจ้งข้อมูลให้ทราบ ดังนี้

1. สนร. ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จากเดิมสำนักงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze Paris 75116 เป็นทำงานในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สนร. ยังคงให้บริการทำงานผ่านอีเมล์ oeaparis@orange-business.fr และโทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ 33 (0) 1 56 26 10 42  และ 33 (0) 1 56 26 10 44  ตามปกติ ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน นักเรียนสามารถโทรศัพท์เข้ามือถือเจ้าหน้าที่ หรือ ไลน์

2. การส่งเอกสารทางอีเมล์มายัง สนร. ฝรั่งเศส ขอให้นำส่งทางอีเมล์ oeaparis@orange-business.fr

3. การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของ สนร. ฝรั่งเศส ในเบื้องต้นให้นักเรียนนำส่งเอกสารทางอีเมลก่อน และนำส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ในภายหลังเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของทางราชการเรื่องการจำกัดพื้นที่อยู่ในที่พักอาศัย

ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

สนร. ฝรั่งเศส / มีนาคม 2563