การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เมษายน–มิถุนายน 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาลดังรายละเอียดดังต่อไปนี้  โดยในงวดนี้ นทร. จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นทร. อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาสิ่งของจำเป็นต่างๆ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563
  2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

สมาพันธรัฐสวิส
นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2563