ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม  2563   ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / กุมภาพันธ์ 2563