ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การประชุมวิชาการ Samaggi Academic Conference

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การประชุมวิชาการ Samaggi Academic Conference

สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ในทวีปยุโรปด้วยทุนรัฐบาลในความดูแลของ สนร. (ยกเว้นทุนที่ฝากในความดูแลของ สนร. จะต้องให้เจ้าของทุนเป็นผู้พิจารณา) เข้าร่วม ประชุมวิชาการ Samaggi Academic Conference ที่ดำเนินการโดยสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป แทนการอนุมัติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป (TSAC) โดยให้นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวหรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและประโยชน์ในเชิงวิชาการที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา
3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษา โดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตร
4. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด ดังนี้
4.1 ค่าลงทะเบียน
4.2 ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 80 ปอนด์/คืน กรณีเป็นห้องคู่สามารถเบิกค่าที่พักได้ครึ่งราคา แต่ไม่เกินคนละ 80 ปอนด์
4.3 ค่าเดินทางไป – กลับ โดยรถไฟหรือเครื่องบินชั้นประหยัด ตามที่จ่ายจริง

5. ให้นักเรียนทุนรัฐบาลจัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ สนร. เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

14 กุมภาพันธ์ 2563