ทุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ระดับ ป.โท -ป.เอก สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) มอบทุนการศึกษาระดับ ป.โท -ป.เอก สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -KMITL ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง ภายใต้โครงการ “60 ปี KMITL GO BEYOND THE LIMIT” เป็นจำนวน 60 ทุน สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

มูลค่าทุนการศึกษา : เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน พร้อมเงินค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนไทย 15 ทุน และนักเรียนต่างชาติ 45 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา โดยสามารถตรวจสอบได้ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่กำหนดส่งใบสมัคร
2. ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.25
3. ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00
4. ผู้สมัครต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
TOEFL (paper- based) อย่างน้อย 450
TOEFL (computer-based) อย่างน้อย 133
TOEFL (internet-based) อย่างน้อย 45
IELTS อย่างน้อย 4.0
TOEIC อย่างน้อย 500 และ CU-TEP อย่างน้อย 45

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
1. ใบสมัครทุน KMITL สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
2. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาโท
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
5. สำเนาผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
6. letter of Recommendation (สำหรับขอทุนระดับปริญญาเอก)

วิธีการสมัคร :
1.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://hr.kmitl.ac.th และส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้น 5 อาคารอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.
ทางอีเมล: hr@mitl.ac.th พร้อมเขียนหัวข้ออีเมลว่า “สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก KMITL 2020_ ชื่อและนามสกุล”
ตัวอย่าง : สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของ KMITL 2020_Hasakarn_Thongzunhor

ปิดรับสมัคร : วันที่ 16 มีนาคม 2020 เวลา 18.00 น. ประกาศผล : วันที่ 17 เมษายน 2020

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ   และ http://hr.kmitl.ac.th/

ที่มาของข้อมูล https://www.wegointer.com/2020/02/60-years-kmitl-go-beyond-the-limit/?fbclid=IwAR0AzGm2w4ud8zq8s5nurf64Ik_nQ1ucPujXRD6B-0pGFYtERt_gTYI79WQ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กุมภาพันธ์ 2563