ทุนธนาคารกรุงเทพ ระดับ ป โท จำนวน 25 ทุน รับเงินเดือนระหว่างศึกษาและมีโอกาสบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในประเทศไทยและต่างประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพ โดยในปี 2563 ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 25 ทุน ประกอบด้วยทุนการศึกษาในต่างประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์ สำหรับในประเทศจะต้องเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียด

มูลค่าทุนการศึกษา : ทุนการศึกษาเต็มจำนวน จำนวน 25 ทุน ดังนี้

  1. ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ซึ่งจะได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วันที่บรรจุและระหว่างการศึกษา รวมทั้งมีสิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับพนักงานธนาคาร
  2. ได้รับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ตามจริงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. ได้รับค่าใช้จ่ายอื่นๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ระดับปริญญาโทตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งในและนอกประเทศ ตามที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2. มีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาท
5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
6. ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
– รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว
– ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
– สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
– ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด (ถ้ามี)
– รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

– หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

เงื่อนไขการรับทุน :
1. ระยะเวลาที่กลับมาปฏิบัติงานกับธนาคาร : เวลา 2 – 3 เท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาแต่ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. จำนวนเงินที่ต้องชดใช้คืนธนาคาร กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญารับทุน : 3 เท่าของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่ธนาคารสนับสนุน

วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ และ ส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด มาที่อีเมล  anchalee.thumpunya@bangkokbank.com

เปิดรับสมัคร : 22 มกราคม31 มีนาคม 2563  / ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : มิถุนายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : bangkokbank

ที่มาของข้อมูล https://www.scholarship.in.th/bbl-scholarships 2563/?fbclid=IwAR1adhZowYZyN0MKv0A1btodRUlT-WD6WJW9rAZfDEgga776N3ciW4xMYsg

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กุมภาพันธ์ 2563