ประกาศ สนร เรื่องการประชุมวิชาการ ส.น.ท.ฝ ประจำปี พ.ศ. 2563

ตามที่สมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานประชุมวิชาการสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 และจัดการเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อ “ยุคแอนโทรโปซีน : ประเทศไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส นั้น

ก.พ. ได้อนุมัติให้ นทร. (ทุนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษารายบุคคลของนักเรียน

1. ค่าพาหนะในการเดินทางไป – กลับ จากเมืองที่ศึกษาถึงเมืองลิยง โดยรถไฟหรือรถบัสชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริงในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน อนุมัติให้เบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินหรือเทียบเท่าค่าเดินทาง โดยรถไฟชั้นประหยัด พร้อมแสดงเอกสารแนบราคาบัตรโดยสารรถไฟในวันและช่วงเวลาดังกล่าวประกอบ

2. ค่าลงทะเบียนรายละ 140 ยูโร

ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. (สนร. ฝรั่งเศส) ให้ดำเนินการเบิกจ่ายผ่าน สนร. ตามระเบียบปฏิบัติการขอเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563