การหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาไทยและฝรั่งเศส หลักสูตร European Programme

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 Professeur Philippe Daniel รองผู้อำนวยการสถาบันโมเลกุลและวัสดุศาสตร์ (IMMM – Institut des Molécules et Matériaux du Mans) ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย Le Mans Université เมืองเลอมองส์ ได้เดินทางมายัง สนร. ฝรั่งเศส เพื่อเข้าพบ อทศ. ณ กรุงปารีส (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยปัจจุบันมีโครงการจะนำเสนอหลักสูตร European Programme ในสาขาสหวิทยาการ (Multidisciplinary) ซึ่งเป็นการรวมศาสตร์ทางฟิสิกส์ เคมีวัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสาธารณสุข เทคโนโลยี เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ เวียดนาม พม่า ลาว โดยมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ในประเทศไทยให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏสงขลา

โครงการหลักสูตร European Programme มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนทางเลือกที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การสนับสนุนของยุโรป เนื่องด้วยประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแห่งหนึ่งของโลก และ ยังเป็นภูมิภาคที่มีการผลิต  การบริโภค  และ ทิ้งพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งหากมีการเพิ่มหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสไทยนั้น มหาวิทยาลัย Le Mans Université เมืองเลอมองส์ ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลา ในด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องยางพารา (Rubber) เป็นเวลานับสิบปี นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2547 สนร. ได้จัดให้นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ  1 อำเภอ  1 ทุน  ไปศึกษาในมหาวิทยาลัยดูแมนน์ หลักสูตรเตรียมภาษาฝรั่งเศสและวิชาการ ก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี จากนั้นได้มีนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาในระดับ ปริญญาตรี – โท – เอก ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ จึงถือว่าเป็นความร่วมมือทางการศึกษาที่ใกล้ชิดต่อเนื่องมาโดยตลอด

http://www.univ-lemans.fr/fr/index.html 

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2563