การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563
  2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

สมาพันธรัฐสวิส

นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563  

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2562