การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562
  2. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

สมาพันธรัฐสวิส

นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์  จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 และค่าประกันสุขภาพประจำปีงบประมาณ

นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่ายได้ที่  http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/?p=547

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2562