ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 กลุ่ม รวม 14 ทุน ดังนี้

กลุ่มที่ 1  จำนวน 5 ทุน 
ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ / คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนยีดิจิตัล / AI / Data Science
กลุ่มที่ 2 จำนวน 3 ทุน
ด้านการบริหารจัดการน้ำ / การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม / การบริหารจัดการมลพิษ อาทิ น้ำเสีย – อากาศ ขยะ สารเคมีในภาคเกษตร / การบริหารจัดการภัยภิบัติ / การบริหารจัดการอุทกภัย
กลุ่มที่ 3 จำนวน 6 ทุน
ด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุ

โดยมีข้อผูกพันให้ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดไว้เป็นเวลา 2 ปี

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562
ดำเนินการสมัครได้ที่  http://www.ocsc.go.th/scholarship หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป”  หัวข้อย่อย “ทุนอื่นๆ” และเลือก “ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based)  ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” จากนั้นเลือก “สมัครคัดเลือก”

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://www.ocsc.go.th/scholarship

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยที่หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 02 – 547 -1955 หรือ
email : innovation_scholarship@ocsc.go.th

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  http://www.ocsc.go.th/node/5524

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / สิงหาคม 2562